NIMS C3 Flight Calibration Masks


C3N001 (C3NNHEALTH05R)

Mask label

C3N002 (C3NNHEALTH06R)

Mask label

C3N003 (C3NNNOPCAL01R)

Mask label

C3N004 (C3NNRCTRLT01R)

Mask label

C3N005 (C3NNRCTRLT01S)

Mask label

C3N006 (C3NNRCTRLT01T)

Mask label

C3N007 (C3NNRCTRLT02R)

Mask label

C3N008 (C3NNRCTRLT02S)

Mask label

C3N009 (C3NNRCTRLT02T)

Mask label